برخیز ز جا نه وقت خواب است

ای دوست

بنشین که شب شعر و شراب است

ای دوست

در بزم سهیل زهره با

چنگ نواخت

میلاد بلند آفتاب است

ای دوست