نگاهت می کنم

خاموش و خاموشی زبان دارد

زبان عاشقان

چشم است و چشم از دل نشان دارد...

چه خواهش‌ها

در این خاموشی گویاست، نشنیدی؟

تو هم چیزی بگو

چشم و دلت گوش و زبان دارد...