اگر مراست هزاران غم و یکی غمخوار

خوشا غمی که کنار تو می نشاند یار

ز تاب طره پیچان گره گشایی کن

که دل به شوق رهایی است زین شب طرّار