پرواز کن 

فرشته ی بی بال و پر

از شانه های خسته ام

عمریست

گناهان ندیده ات را

بدوش می کشم