شکارچی ماهری است

زلف دلگیر تو

اما

دولت غیرت من

شکار را ممنوع خواهد کرد