بگذار دوستت دارم هایم برایت واژه واژه جان بدهند 

بگذار دنیا بداند 

من به تو و چشمان تو هزاران دوستت دارم بدهکارم 

اهل حساب و کتاب نیستم

 اما میخواهم حسابم را با تو صاف بکنم 

دوستت دارم (به نیت هزار مرتبه)