امپراطوری تو را سلیمان نداشت

با نگاهت انسان که هیچ

جن هم اسیرت می شود

حتی دل باد را هم برده ای

به جان موهایت افتاده

 و بیچاره وار دلش را طلب می کند