هیچ میدانی چرا چون موج

در گریز از خویشتن پیوسته میکاهم

زانکه بر این پرده تاریک

این خاموشی نزدیک

آنچه می خواهم نمی بینم

و آنچه می بینم نمی خواهم