به کجا چنین شتابان ؟

گون از نسیم پرسید دل من گرفته زین جا

هوس سفر نداری ؟

ز غبار این بیابان؟ 

همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم

  به کجا چنین شتابان؟

 به هر آن کجا که باشد به جز این سرا، سرایم

  سفرت بخیر اما تو و دوستی خدا را

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی

به شکوفه ها، به باران

برسان سلام ما را