بت انتقام را بشکن 

تبر بخشش خود را 

بر دوش سادگی ات 

جای بنه

و در این نفرت کده ی آتشین 

بیهوده منشین

این آتش خشم 

هرگز

گلستان نمی شود