اینکه بعد از تو غمت را می پذیرم دیدنیست

اینکه اینک بی تو چون دشت کویرم دیدنیست

شرح حالم را نمی گویم چه آمد بر سرم

اینکه بی تو در خودم باید بمیرم دیدنیست

روزگارم پر شد از بازی تلخی که در آن

حال و روزم ، فتنه ی شاه و وزیرم دیدنیست