رسمِ تنهاییست انگار که دور من بگردد
انگار تنها ترین همدم تنهایی، منم
کاش آنقدر که تنهایی با وفاست...
عشق با وفا می بود