رسمِ تنهاییست انگار که دور من بگردد

انگار تنها ترین همدم تنهایی، منم

کاش آنقدر که تنهایی با وفاست...

عشق با وفا می بود