گشته گردان، بر این گردون

چون ابر احساس ما

می رود، در باد

می رود، بر باد

چون ابر احساس ما

ترسم که بگویی، هر چه باداباد