می ترسم

از زندگی بدون دوست داشتنت

اگر عاشقت نباشم

مهتاب نمی تابد

موج می ایستد

باران مگر می تواند نبارد

مگر می توان بهار را  منکر  شد

تا شعر نفس می کشد

دوستت دارم

بگو چه واژه ای بر لب بیاورم

که جبران دلتنگی ات شود