در این آشفته بازار ستم 

متاع کینه را

مشتری مباش 

انبوه نفرتت را

احتکار مکن

کین جنس بنجل

تجارتش سود ندارد

ای تاجر نفرت و کینه 

جای تو بودم

به مالم می زدم آتش