می شکنم

یخ تمام پندارهای خسته را

چونان که ابراهیم شکست

تا دیگر هیچ بتی را

پرستش نکنم