هرازگاهی گذری بر دیارت میکنم...!

شاید بوی عطرت را بشنوم و دوباره جان بگیرم

اما هیچ خبری نیست