ای همیشگی من 

تو بمان

در هوای خاطرات جا مانده 

تو بمان

دردهایت همه با من

بخند و

بهانه لبخندهایت همه با من