دلم ری  چشمانت سپه چنگیز است

نگهت سکندری تنم تخت جمشید است

اشک من نیل است و لشکر روم

شکرخندت عصای موسی خشم شاپور است

من آن غرقه ی طوفان غمم

تنت کشتی نوح راحت الروح است

گر چه مرگ است هجران

خدایا چنین مرگی چو مرگ ققنوس است