دوستت داشتم؛ همین بود گُناهِ من

خُشک شد بی تو دریایِ نگاه من

از عشق مَپُرس؛ جواب من تویی

همین جواب شد تنها اشتباهِ من