ترسم که هیچ عاشق پایان ره نداند

آن ماه روی ما هم رخ در نقاب ماند

در بهر عشق دُری ست از چشم غیر پنهان

ما جمله غرقه گشتیم آن دُر، در آب ماند