زندگی این رسم دیرین

        ذره ای با طعم شیرین

می برد این عمر زرین

         می دهد غم شهد نوشین