از شیرین کام بودنت 

تلخ  شوند

و همین که طعم زندگی ات

تلخ شود

شیرین کام شوند

آری پارادوکس عجیبی است

این تلخ و شیرین آدم ها