خسته ام از این کویر این کویر

کور و پیر

این هبوط بی دلیل این

سقوط ناگزیر

دست خسته مرا مثل

کودکی بگیر

با خودت مرا ببر خسته ام از

این کویر