من از نهایت  شب حرف می‌زنم

من از نهایت  تاریکی

و از نهایت  شب حرف می‌زنم

اگر به خانه من آمدی برای من

ای مهربان چراغ  بیاور و یک دریچه

که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت  بنگرم