ساز تو دهد روح مرا

قدرت پرواز

از حنجره ات پنجره ای سوی

خدا باز

احساس من و ساز تو جان های

هم آهنگ

جان من و آوای تو یاران

هم آواز