به چه می اندیشی نگرانی بیجاست

عشق اینجا و‎ خدا هم اینجاست

لحظه ها را دریاب

زندگی در فردا نه همین امروز است

راه ها منتظرند تا تو هر جا که بخواهی برسی

لحظه ها را دریاب

پای در راه گذار راز هستی این است