تو اگر به هر نگاهی ببری

هزارها دل

نرسد بدان نگارا که دلی

نگاهداری