گفتی چه ‌کسی در چه خیالی

به ‌کجایی

بی تاب توام‌، محو توام ‌

خانه خرابم