دو چشمت از عسل لبریز و لب‌هایت

شکر دارد

بیا هر چند می‌گویند شیرینی

ضرر دارد