ای کاش آب بودم

گر می شد آن باشی که خود می خواهی  

آدمی بودن

حسرتا !

مشکلی ست در مرز ناممکن

نمی بینی؟

آه

کاش هنوز

به بی خبری

قطره یی بودم پاک

از نم باری

به کوهپایه یی

نه در این اقیانوس کشاکش بی داد

سرگشته موج بی مایه یی