یک نگاه توام از نقد دو

عالم بس بود

یک نظر دیدم و تاوان

دوعالم دادم