ما کجا یار کجا این همه آزار کجا

دل بی کینه کجا مهوش غدّار کجا


دل کجا شانه کجا گیسوی دردانه کجا

شمع کاشانه کجا مجلس اغیـــار کجا

منزل خسرو کجا تیشه ی فرهـاد کجا

دل شیــرین به تمنـّــای دو دلدار کجا

چشم یعقوب کجا قصد زلیخای کجا

مرهــــم چشــم کجا پیرهن یــار کجا

ماه در چاه کجا منزلت و جاه کجا

فاتح مصر کجا برده ی بازار کجا

یک عدد سیب کجا این همه تبعید کجا

قصد حوّای کجا مرد طمع کار کجا

عشق هابیل کجا نفرت قابیل کجا

دار حلاج کجا جعفر طیّـــار کجا