وعشق تنها عشق

تو را به گرمی یک سیب می کند مأنوس

وعشق تنها عشق

مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد

مرا رساند به امکان یک پرنده شدن

و نوش داروی اندوه

صدای خالص اکسیر می دهد این نوش