زندگی با همه وسعت خویش

محفل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به قضا دادن وافسردن نیست

اضطراب وهوس دیدن و نادیدن نیست

زندگی خوردن و خوابیدن نیست

زندگی جنبش جاری شدن است

زندگی کوشش و راهی شدن است

از تماشاگه آغاز حیات تا

به جایی که خدا می داند

زندگی چون گل سرخی است

پُراز خار و پُراز برگ و پُرازعطر لطیف

یادمان باشد اگر گل چیدیم

عطر و برگ و گل و خار همه

همسایه ی دیوار به دیوار همند