قسم به نگاه سبز شالیزار

به بغض سکوت های ادامه دار

به درد و دل  با تنهایی دیوار

به لهجه ی بارانی ات

ای ابر معنی دار

دلتنگم...