هر بار می تابد  

آفتاب مهربانی اش

از پنجره ی دوستی

بر دلم...

انگورهای مرده ی احساسم

شراب شعرهای مست می شود

از نیستی ها گذشتن

رویداد کمی نیست

با عشق

همه چیز بهتر از آن

چیزی که هست می شود...