ای فراموشی 

کجایی تا به فریادم رسی

باز احوال دل غم‌ پرورم

آمد به یاد