این کتاب یکی از بهترین منابع جهت شناختن سعدی از دیدگاه ها و ابعاد گوناگون شخصیت و شعر او است زیرا بیش از 60 مقاله از نویسندگان زیر در باب سعدی آورده شده است و هر یک از آن ها سعدی را از دیدگاه خود و از جهتی خاص بررسی کرده اند .

سعید حمیدیان همایون کاتوزیان ، علی دشتی ، غالمحسین یوسفی ، غالمحسین ابراهیمی دینانی ، سعید نفیسی ، محمد رضا شفیعی کدکنی ، رضا داوری ، منصور ثروت ، منصور رستگار فسایی ، عمران صالحی ، سیروس شمیسا ، محمد ابراهیم باستانی پاریزی ، جعفر شهیدی ، غالمرضا اعوانی ، میر جالل الدین کزازی ، ضیا موحد ، محمد علی موحد ، اصغر دادبه ،محمد علی جمال زاده و....

اگر به شیخ اجل علاقه دارید خواندن این کتاب را به شما توصیه می کنم .

لینک دانلود کتاب در دانلود سنتر فرهنگ ادب استاد دکتر رحیم هادی

دانلود کنید

maghalatidarbaresadi.jpg