سرزمینی ست به زیبایی گلبرگ گل لاله

 و فردی که در آن کلبه کوچک 

 سیر و سیاحت بکند.

 او به ماه خود و آن ده نگرد

 که چه اعجاز قشنگی ست

 کمند مشکی و نرگسیه یاس کبودش

و چه دیدار لطیفی ست

 غزل و عشق و غزالش

haniealiabadi_mardiiliati.jpg