چشمانت 
تروریست قابِلیست!
افتاده به جان مردم شهر و به احدی رحم نمیکند
elhamkhishmanzar.jpg