ای زندگی تن و توانم

همه تو

جانی و دلی ای دل و جانم

همه تو

تو هستی من شدی از آنی

همه من

من نیست شدم در تو از آنم

همه تو

molanas14.jpg