محاکمه پایان یافت ،

با لب های دوخته مکالمه ممکن نبود ،

او حکم کرد من سکوت ،

او تقریر کرد من تحریر ،

او نقطه گذاشت من امضا ،

***

چاره ای نیست ،

انباری از کلمات بنا میکنم

و کلیدش را به گردن کودکی می آویزم

که روزی سخنوری دانا خواهد شد ...

hafezmousavig1.jpg