من عاشق هنر بودم ،

دیروز به جبر پدر و مادرم مهندس شدم ،

امروز به جبر چشم هایت شاعر ،

همیشه میگفت: جبر یک روز به کارت می آید ،

روح معلم ریاضی ام شاد ‌...

kamrankhosravig1.jpg