شما ریاضی میخواندید

ما هنر...

به زبان خودتان بگویم اگر،

دست های شما قدرمطلق است!

میانش نمیتوان به چیزهای بد فکر کرد ...

abaabeding1.jpg