گفتم که ای جان، خود جان چه باشد

ای درد و درمان، درمان چه باشد

خواهم که سازم صد جان و دل را

پیش تو قربان، قربان چه باشد

با حُسن رویت احسان کی جوید

خود پیش حُسنت احسان چه باشد