گر بر فلکم دست بدی چون یزدان

           برداشتمی من این فلک را ز میان

از نو فلکی دگر چنان ساختمی    

         کازاده به کام دل رسیدی آسان 

 

ns6