گر بر فلکم دست بدی چون یزدان

 برداشتمی من این فلک را ز میان

از نو فلکی دگر چنان ساختمی    

 کازاده به کام دل رسیدی آسان  

ns6